Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pembangunan Masyarakat S19

Berikut adalah beberapa contoh soalan peperiksaan Pembantu Pembangunan Masyarakat S19:

  1. Jelaskan peranan Pembantu Pembangunan Masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan masyarakat.
  2. Nyatakan lima ciri-ciri yang perlu ada dalam sesuatu program pembangunan masyarakat yang berkesan.
  3. Apakah peranan undang-undang dan peraturan dalam pembangunan masyarakat? Berikan tiga contoh undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.
  4. Jelaskan konsep pembangunan masyarakat berteraskan pembangunan manusia.
  5. Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi keberkesanan program pembangunan masyarakat.
  6. Bagaimana Pembantu Pembangunan Masyarakat dapat mengenal pasti keperluan pembangunan masyarakat di kawasan tugasnya? Berikan dua contoh kaedah yang boleh digunakan.
  7. Anda diberikan tanggungjawab untuk menjalankan program kesihatan di kawasan tugas anda. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merancang dan melaksanakan program tersebut.
  8. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan penglibatan komuniti dalam program pembangunan masyarakat? Berikan tiga contoh cara yang boleh dilakukan.
  9. Bagaimana Pembantu Pembangunan Masyarakat boleh menjalankan program pembangunan masyarakat dengan berkesan? Jelaskan tiga perkara yang perlu diambil kira.
  10. Anda diberikan tanggungjawab untuk menangani masalah kebersihan di kawasan tugas anda. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah tersebut.

Harapannya, contoh soalan-soalan di atas dapat memberi gambaran kepada calon yang ingin mengambil peperiksaan Pembantu Pembangunan Masyarakat S19 tentang jenis soalan yang mungkin terdapat dalam peperiksaan tersebut.

Published by

Razlan

Motivated by self employed inner sense and think positive is my abilities.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.